อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย” ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 1 สำนักหอสมุดกลาง
🔸ลงทะเบียนทาง > https://forms.gle/htSVAPWRqak9y1Vh9

🔹กำหนดการ
08.30-09.00 : ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง
09.00-12.00 : อบรมเชิงปฏิบัติการ โดย วิทยากร ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง นักวิชาการอาวุโส
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

🔸หมายเหตุ
– วิทยากรบรรยายเป็นภาษาไทย
– กรุณาลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรม SciVal ได้ที่ www.scival.com โดยใช้อีเมลสถาบัน @kmitl.ac.th เท่านั้น
– หากลงทะเบียนหรือเข้าใช้งาน SciVal ไม่ได้ ให้เข้าผ่านเครือข่าย VPN ของสถาบัน โดยอ่านวิธีการใช้งาน VPN ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-06-06-02-28-07/th-facility/kmitl-vpn

🔹SciVal คือ?
แพลทฟอร์มช่วยประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย โดยประมวลผลจากฐานข้อมูล Scopus

🔸ทำอะไรได้บ้าง?
– แสดงข้อมูล Publications, Citations, h-index , Field-weighted citation impact ของบุคลากร/หน่วยงาน
– เปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้
– วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านการวิจัยของหน่วยงาน
– แสดงเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัย
– https://kris.kmitl.ac.th/journal-database/#1584343377220-98f6b3b6-d39d